jakmarzenia

16 tekstów – auto­rem jest jak­marze­nia.

Jak to możli­we, że nie­szczęśli­wa miłość jest ty­le ra­zy sil­niej­sza od tej po­zor­nie szczęśli­wej dwójki ludzi... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 26 lipca 2010, 19:27

Dziw­ne to uczu­cie, gdy zauważamy, że świat, w którym żyje­my jest je­dynie wyt­wo­rem naszej wyobraźni. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 maja 2010, 09:00

Im­po­nujące jest to, że na­dal spo­tykam ludzi, dla których naj­większym prob­le­mem jest złama­ny paz­no­kieć, czy też je­dyn­ka z klasówki.
Im­po­nująca jest ich 'śle­pota', której tak często im zazdroszczę. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 maja 2010, 19:38

Jak to jest chcieć...?
Jak to jest pragnąć...?
Jak to jest marzyć...?

I nic z tym nie robić?! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:25

Pat­rzysz ni­by pus­to w dal, a kry­jesz w tym tak wiele... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 kwietnia 2010, 18:38

Jesteś?
Nie, Ciebie nie ma, nie było i za­pew­ne też nie będzie... Ty umiesz tyl­ko bywać. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 14 kwietnia 2010, 18:53

Mówią, że sa­mobójstwo jest dla zi­diociałych tchórzy, bo życie jest piękne i tyl­ko idiota te­go nie widzi.
Ale o tym ja­kich ar­gu­mentów użyć, by "tchórz" zechciał żyć- już nikt nie chce mówić... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 kwietnia 2010, 18:14

Pat­rząc w Je­go oczy do­tarło do niej, że w nich cze­goś brakuje.
Coś, cze­go nie wi­dać. Coś z czym może żyć, ale bez cze­go to życie tra­ci ja­kikol­wiek sens...
Zab­rakło w nich ra­dości i nadziei na to, że kiedy­kol­wiek ono powróci.

Czy można żyć z kimś i nie pat­rzeć tej oso­bie w oczy? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 kwietnia 2010, 14:52

O ile trud­niej jest poz­nać i wy­razić chęć zro­zumienia od oce­niania po pozorach?
Czy nap­rawdę ta 'trud­ność' jest po­nad Two­je siły? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 kwietnia 2010, 20:25

Zam­knęła przed sobą swój świat.
A te­raz szu­ka winnych. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 kwietnia 2010, 21:06
jakmarzenia

Zamiast oceniać, wyraź chęć zrozumienia. jakmarzenia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jakmarzenia

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność